Cart

Showing all 7 results

ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 200W

 • ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 200W
 • แสงสว่าง สีขาว Day Light
 • อายุการใช้งาน 25000ชม.
 • ความสว่างสูง 20000 ลูเมนต์
 • แรงดันไฟ 220-240V
 • มุมการส่องสว่าง 120 องศา
 • ติดตั้งใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทันที ทดแทนโคมไฟเมทัลฮาไลด์
 • ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสิอินฟาเหรด ให้ลำแสงเย็น
 • ประหยัดไฟมากกว่า 85%
 • ชิฟหลอดไฟคุณภาพสูง LED COB EPISTAR
 • ตัวโคมทำจาก อลูมิเนียนคุณภาพสูง แข็งแรงน้ำหนักบาทนความร้อนสูง
 • สินค้ามาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำและฝุ่น
 • สินค้ามาตราฐาน มอก. รับประกัน 2 ปี เต็ม
 • เหมาะไปใช้ทั้งงานภายนอกที่ต้องการใช้แสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น ตึก บ้านพัก สนามบอล ลานกลางแจ้ง สองป้ายโฆษณา โรงโม่ต่างๆ เป็นต้น
0

ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 200W

ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 150W

 • ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 150W
 • แสงสว่าง สีขาว Day Light
 • อายุการใช้งาน 25000ชม.
 • ความสว่างสูง 15000 ลูเมนต์
 • แรงดันไฟ 220-240V
 • มุมการส่องสว่าง 120 องศา
 • ติดตั้งใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทันที ทดแทนโคมไฟเมทัลฮาไลด์
 • ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสิอินฟาเหรด ให้ลำแสงเย็น
 • ประหยัดไฟมากกว่า 85%
 • ชิฟหลอดไฟคุณภาพสูง LED COB EPISTAR
 • ตัวโคมทำจาก อลูมิเนียนคุณภาพสูง แข็งแรงน้ำหนักบาทนความร้อนสูง
 • สินค้ามาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำและฝุ่น
 • สินค้ามาตราฐาน มอก. รับประกัน 2 ปี เต็ม
 • เหมาะไปใช้ทั้งงานภายนอกที่ต้องการใช้แสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น ตึก บ้านพัก สนามบอล ลานกลางแจ้ง ส่องป้ายโฆษณา โรงโม่ต่างๆ เป็นต้น
0

ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 150W

ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 100W

 • ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 100W
 • แสงสว่าง สีขาว Day Light
 • อายุการใช้งาน 25000ชม.
 • ความสว่างสูง 10000 ลูเมนต์
 • แรงดันไฟ 220-240V
 • มุมการส่องสว่าง 120 องศา
 • ติดตั้งใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทันที ทดแทนโคมไฟเมทัลฮาไลด์
 • ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสิอินฟาเหรด ให้ลำแสงเย็น
 • ประหยัดไฟมากกว่า 85%
 • ชิฟหลอดไฟคุณภาพสูง LED COB EPISTAR
 • ตัวโคมทำจาก อลูมิเนียนคุณภาพสูง แข็งแรงน้ำหนักบาทนความร้อนสูง
 • สินค้ามาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำและฝุ่น
 • สินค้ามาตราฐาน มอก. รับประกัน 2 ปี เต็ม
 • เหมาะไปใช้ทั้งงานภายนอกที่ต้องการใช้แสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น ตึก บ้านพัก สนามบอล ลานกลางแจ้ง ส่องป้ายโฆษณา โรงโม่ต่างๆ เป็นต้น
0

ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 100W

ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 50W

 • ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 50W
 • แสงสว่าง สีขาว Day Light
 • อายุการใช้งาน 25000ชม.
 • ความสว่างสูง 5000 ลูเมนต์
 • แรงดันไฟ 220-240V
 • มุมการส่องสว่าง 120 องศา
 • ติดตั้งใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทันที ทดแทนโคมไฟเมทัลฮาไลด์
 • ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสิอินฟาเหรด ให้ลำแสงเย็น
 • ประหยัดไฟมากกว่า 85%
 • ชิฟหลอดไฟคุณภาพสูง LED COB EPISTAR
 • ตัวโคมทำจาก อลูมิเนียนคุณภาพสูง แข็งแรงน้ำหนักบาทนความร้อนสูง
 • สินค้ามาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำและฝุ่น
 • สินค้ามาตราฐาน มอก. รับประกัน 2 ปี เต็ม
 • เหมาะไปใช้ทั้งงานภายในและภายนอก เช่น ตึก บ้านพัก สนามบอล ลานจอดรถ ส่องป้ายโฆษณา เป็นต้น0
0

ยี่ห้อ IWACHI และ FSL LED Flood Light 50W

ยี่ห้อ IWACHI LED Flood Light 30W

 • ยี่ห้อ IWACHI LED Flood Light 30W
 • แสงสว่าง สีขาว Day Light
 • อายุการใช้งาน 25000ชม.
 • ความสว่างสูง 3000 ลูเมนต์
 • แรงดันไฟ 220-240V
 • มุมการส่องสว่าง 120 องศา
 • ติดตั้งใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทันที ทดแทนโคมไฟเมทัลฮาไลด์
 • ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสิอินฟาเหรด ให้ลำแสงเย็น
 • ประหยัดไฟมากกว่า 85%
 • ชิฟหลอดไฟคุณภาพสูง LED COB EPISTAR
 • ตัวโคมทำจาก อลูมิเนียนคุณภาพสูง แข็งแรงน้ำหนักบาทนความร้อนสูง
 • สินค้ามาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำและฝุ่น
 • สินค้ามาตราฐาน มอก. รับประกัน 2 ปี เต็ม
 • เหมาะไปใช้ทั้งงานภายในและภายนอก เช่น ตึก บ้านพัก สนามบอล ลานจอดรถ ส่องป้ายโฆษณา เป็นต้น
0

ยี่ห้อ IWACHI LED Flood Light 30W

ยี่ห้อ IWACHI, FSL LED Flood Light 20W

 • ยี่ห้อ IWACHI, FSL LED Flood Light 20W
 • แสงสว่าง สีขาว Day Light
 • อายุการใช้งาน 25000ชม.
 • ความสว่างสูง 2000 ลูเมนต์
 • แรงดันไฟ 220-240V
 • มุมการส่องสว่าง 120 องศา
 • ติดตั้งใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทันที ทดแทนโคมไฟเมทัลฮาไลด์
 • ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสิอินฟาเหรด ให้ลำแสงเย็น
 • ประหยัดไฟมากกว่า 85%
 • ชิฟหลอดไฟคุณภาพสูง LED COB EPISTAR
 • ตัวโคมทำจาก อลูมิเนียนคุณภาพสูง แข็งแรงน้ำหนักบาทนความร้อนสูง
 • สินค้ามาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำและฝุ่น
 • สินค้ามาตราฐาน มอก. รับประกัน 2 ปี เต็ม
 • เหมาะไปใช้ทั้งงานภายในและภายนอก เช่น ตึก บ้านพัก สนามบอล ลานจอดรถ ส่องป้ายโฆษณา เป็นต้น
0

ยี่ห้อ IWACHI, FSL LED Flood Light 20W

ยี่ห้อ IWACHI,FSL LED Flood Light 10W

 • ยี่ห้อ IWACHI,FSL LED Flood Light 10W
 • แสงสว่าง สีขาว Day Light
 • อายุการใช้งาน 25000ชม.
 • ความสว่างสูง 1000 ลูเมนต์
 • แรงดันไฟ 220-240V
 • มุมการส่องสว่าง 120 องศา
 • ติดตั้งใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทันที ทดแทนโคมไฟเมทัลฮาไลด์
 • ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสิอินฟาเหรด ให้ลำแสงเย็น
 • ประหยัดไฟมากกว่า 85%
 • ชิฟหลอดไฟคุณภาพสูง LED COB EPISTAR
 • ตัวโคมทำจาก อลูมิเนียนคุณภาพสูง แข็งแรงน้ำหนักบาทนความร้อนสูง
 • สินค้ามาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำและฝุ่น
 • สินค้ามาตราฐาน มอก. รับประกัน 2 ปี เต็ม
 • เหมาะไปใช้ทั้งงานภายในและภายนอก เช่น ตึก บ้านพัก สนามบอล ลานจอดรถ ส่องป้ายโฆษณา เป็นต้น
0

ยี่ห้อ IWACHI,FSL LED Flood Light 10W

Showing all 7 results